دسته بندی ناوبری

مشاغل

استخدام برای 10 Telemarketer (فروشندگان از طریق تلفن) برای مشتریان اروپایی

استخدام برای 10 Telemarketer (فروشندگان از طریق تلفن) برای مشتریان اروپایی در 10 ماه کارآموزی پیش از استخدام حداقل 06 مورد از 100 Telemarketers (فروشندگان از طریق تلفن) برای مشتریان اروپایی جستجو کنید ...