آینه سیاه: Bandersnatch (Netflix): "اگر ما تا به حال شناخته شده بود، ما آن را انجام نمی شود" اعتراف سازندگان

آینه سیاه: Bandersnatch (Netflix بکشد): "اگر ما شناخته بودیم، نمی خواهیم ...

این مقاله در ابتدا ظاهر شد https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/